6- ادبیات – مبحث قرابت معنایی – یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان فارسی
376
5 ماه قبل
ادبیات - مبحث قرابت معنایی - یادگیری برتر
ادبیات - مبحث قرابت معنایی - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان فارسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

440

تعداد پسندیدن

4

ادبیات فارسی - مبحث واژه - یادگیری برتر
ادبیات فارسی - مبحث واژه - یادگیری برتر

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

512

تعداد پسندیدن

1

قرابت معنایی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

4

قرابت معنایی  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی (قسمت سوم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

2

قرابت معنایی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی (قسمت نهم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

0

قرابت معنایی(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی(قسمت ششم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

0

قرابت معنایی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

0

 قرابت معنایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی (قسمت اول)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

268

تعداد پسندیدن

0

قرابت معنایی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی (قسمت هشتم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

2

قرابت معنایی  (قسمت پنجاه)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی (قسمت پنجاه)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

213

تعداد پسندیدن

3

قرابت معنایی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی (قسمت پنجم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

0

قرابت معنایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی (قسمت دوم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

1

زبان - مبحث واژگان - یادگیری برتر
زبان - مبحث واژگان - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

417

تعداد پسندیدن

1

قرابت معنایی: تعریف (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی: تعریف (قسمت دوم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

4

قرابت معنایی: تعریف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی: تعریف (قسمت اول)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

389

تعداد پسندیدن

3

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر 6 (قسمت پنجاه و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر 6 (قسمت پنجاه و پنجم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

حل تست ادبیات - مبحث قرابت معنایی - استاد احمدنیا
حل تست ادبیات - مبحث قرابت معنایی - استاد احمدنیا

کنکور عمومی - ادبیات فارسی آرایه

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

1

حل تست ادبیات - مبحث قرابت معنایی - استاد احمد نیا
حل تست ادبیات - مبحث قرابت معنایی - استاد احمد نیا

کنکور عمومی - ادبیات فارسی آرایه

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

1

قرابت معنایی: آواز عشق (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی: آواز عشق (قسمت سی ام)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

1

قرابت معنایی: منصور حلاج (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی: منصور حلاج (قسمت نوزدهم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید