شیمی دوم تجربی : فصل اول : پرتو زایی(قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی
398
9 ماه قبل
شیمی - ساختار اتم - پرتو زایی
شیمی - ساختار اتم - پرتو زایی

کنکور تجربی - شیمی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : ساختهای تکتونیکی و کوه زایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : ساختهای تکتونیکی و کوه زایی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - علوم زمین

ناهید کرباسیان

ناهید کرباسیان
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

2

فصل ششم :  ساختهای تکتونیکی و کوه زایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : ساختهای تکتونیکی و کوه زایی (قسمت اول)

کنکور تجربی - علوم زمین

ناهید کرباسیان

ناهید کرباسیان
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم: فصل  اول : ساختار اتم (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول : ساختار اتم (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم : فصل پنجم : کربن و ترکیب های آلی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل پنجم : کربن و ترکیب های آلی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

218

تعداد پسندیدن

6

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3248

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : تست (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : تست (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

512

تعداد پسندیدن

3

 فصل اول : نمودار سرعت  (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نمودار سرعت (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

476

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : دما (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دما (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

434

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : یونش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : یونش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

320

تعداد پسندیدن

9

شیمی دوم : فصل دوم : خواص تناوبی عنصرها  (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل دوم : خواص تناوبی عنصرها (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم تجربی : فصل سوم : آب تبلور ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل سوم : آب تبلور ( قسمت پنجم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

8

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

0

26- شیمی3 فصل اول. گزینه 2 (قسمت پنجم)
26- شیمی3 فصل اول. گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم : فصل پنجم : کربن و ترکیب های آلی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل پنجم : کربن و ترکیب های آلی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم تجربی : فصل اول : پرتو زایی(قسمت پنجم)
کنکور تجربی - شیمی

شیمی دوم فصل اول - پرتو زایی(قسمت پنجم)
در این قسمت پس از توضیح مدل اتمی تامسون، به مساله ی پرتوزایی اتم پرداخته می شود. پرتوزایی فرایندی است که در آن هستۀ ناپایدار اتمی دچار واپاشی هسته ای می شود. استاد نصراللهی در این فیلم آموزشی به تدریس و تشریح فرایند واپاشی هسته ای ، فسفرسانس و آزمایش رادرفورد می پردازند و نکات مهم این مباحث را مطرح می گردانند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید